Dodekalitten

2019-02-05T19:10:41+01:00

DODEKALITTEN Ideen til DODEKALITTEN opstod, da komponisten Gunner Møller Pedersen i 2006 oplevede billedhuggeren Thomas Kadziolas Land Art projekt ”Anemarken” ved Søllestedgård på Lolland. […]